Systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 : 2009

       Firma INSTALLTOP spol. s r.o. má od roku 2001 , zaveden a udržován systém řízení jakosti , který odpovídá požadavkům ČSN EN 9001: 2009
     Systém byl certifikován renomovaným , akreditovaným certifikačním orgánem : Technický a zkušební ústav stavební Praha. 
     Systém jakosti zahrnuje provádění montáží, oprav a rekonstrukcí technologických zařízení pro výrobu a rozvod tepla , plynu , chemických úpraven vod , nízkotlakých regulačních stanic , středotlakých a výměníkových rozvodů , předávacích a ejektorových stanic  a kotlů do výkonu 100 tun / hod .

     Důvodem jeho zavedení ve firmě je realizace cílů firmy zaměřených na neustálé zlepšování kvality realizovaných zakázek a poskytovaných služeb, dosahování co nejlepších výsledků při plnění požadavků
a očekávání zákazníků , jakož i  celkové zefektivnění činnosti firmy a zkvalitnění jejího řízení.

     Trvalé udržování a posilování důvěry a spokojenosti našich zákazníků je jedním z našich prvořadých a základních cílů .

     Vedení společnosti si uvědomuje, že jakost produkce určuje prosperitu  a existence  firmy je závislá na zákaznících, na splnění jejich požadavků, spokojenosti s předaným dílem a důvěře, kterou  svými požadavky vyjadřují. Vedle toho jde i o spokojenost a perspektivu pracovníků organizace a rovněž o splnění všech závazných předpisů ČR.

Aby organizace byla vždy schopná splnit daná očekávání  , přijalo vedení tyto další
hlavní cíle v oblasti jakosti :

- nabízet a předávat zákazníkům vždy jen kvalitní dílo

- nedopustit ztrátu pozice spolehlivého a solidního dodavatele

- zachovat úspěšnost ve výběrových řízeních

- zaměřit úsilí všech zaměstnanců na bezvadnou práci

- udržet současnou úroveň téměř bez reklamací a stížností zákazníků

- zaměřit se na štíhlý management

 
       
V průběhu 04/2014 proběhl zatím poslední - recertifikační audit dle dozorování systému managementu kvality ve smyslu ČSN EN  ISO 9001:2009 .

     Závěry z jeho zjištění jsou takové  ,že zavedený a udržovaný systém managementu kvality firmy je plně ve shodě se všemi požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 a nebyly shledány žádné systémové ani nesystémové neshody .   

  

install_foot[2].png