Strojní údržba Teplárny Tábor a.s.

     Firma INSTALLTOP spol. s r. o. již od svého založení ( v roce 1992 ) zajišťuje převážnou část strojní údržby , oprav a rekonstrukcí všech výrobních provozů Teplárny Tábor a.s.  jakožto svého významného obchodního partnera a zákazníka .
     Sama firma vznikla zprivatizováním původní údržby nynější akciové společnosti Teplárna Tábor a.s. ,
když předtím po řadu let zajišťovala opravy, údržbu, rekonstrukce a většinu investičních akcí všech jejích provozů. 
Teplárna Tábor a.s. v současné době disponuje instalovaným tepelným výkonem 218,2 MW a elektrickým výkonem 19,4 MW . Délka její distribuční rozvodné sítě čítá celkem téměř 52 km . Z toho činí
cca 27 km v parovodní síti , 21,5 km v teplovodní síti a 3,2 km v horkovodní síti . Těmito rozvodnými sítěmi je distribuováno teplo pro 213 odběratelů jak průmyslové povahy , tak z bytového sektoru .

     Součástí této aktivity je tedy v rámci smluvního vztahu zejména zajištění kvalitní , komplexní , rychlé a nepřetržité strojní údržby a oprav energetického zařízení pro jednotlivé provozy Teplárny Tábor a.s.
tedy na TTA1 , TTA2 ( TTA3 )

obsahující zejména :

- strojní údržbu , opravy a rekonstrukce hlavní výrobní technologie - tedy kotlů na plynná , kapalná i tuhá  
  paliva v rámci TTa a.s. a to včetně středních i generálních oprav těchto kotlů a jejich příslušenství jako jsou
 
ohříváky vody, přehříváky páry, varné a zavodňovací trubky, apod.
   Kompletně zajišťujeme i opravy pomocných zařízení těchto kotlů ( ventilátorů , filtrů , zařízení odkalů , odluhů apod. )

- strojní údržbu , opravy a rekonstrukce pomocné výrobní technologie - tedy všech výměníkových stanic ,
  které jsou ve vlastnictví Teplárny Tábor a.s. či které má jakožto provozovatel v pronájmu od jiných subjektů.
  Tyto stanice jsou jak primární : pára / voda tak sekundární : voda / voda .

- strojní údržbu , opravy a rekonstrukce strojního zařízení palivového hospodářství

- strojní údržbu , opravy a rekonstrukce strojního zařízení vodního hospodářství , úpravny vody a chladících 
  okruhů kotlů a výměníkových stanic

- opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení ( tlakových nádob stabilních , vzdušníků , tlumičů ,
  odlučovačů , protiproudých výměníků - včetně přetrubkování apod. )  

- strojní údržbu a opravy případně výměny  rotačních strojů včetně zajištění originálních náhradních dílů
  tedy  čerpadel , kompresorů , dmychadel apod.

- strojní údržbu a opravy případně výměny veškerých potrubí ( ocelových , nerezových i plastových ) a potrubních
  prvků jako jsou osové kompenzátory , kompenzátory chvění , závěsy , uložení apod.

- strojní údržbu a opravy případně výměny veškerých armatur ( klapek , šoupat , ventilů , kohoutů )  uzavíracích ,
  regulačních , redukčních i pojistných.  

- výrobu a montáž ocelových konstrukcí pro usazování a obsluhu strojů , armatur a jejich příslušenství

- dodávky originálních náhradních dílů 

- opravy a renovace poškozených náhradních dílů , včetně obráběcích prací 

- opravy tepelných izolací na veškerém zařízení , potrubích , i výrobních technologiiích. 

- zajišťování vykládky i nakládky zboží z železničních vagónů či nákladních vozů dle potřeb TTa a.s. tak aby
  nedocházelo ke zdržení dopravních prostředků a rovněž další případnou manipulaci s materiálem a náhradními
  díly za pomoci našich dopravních prostředků

- drobné opravy a běžnou údržbu dopravních a mechanizačních prostředků TTa a.s. v rámci kapacit areálové 
  autodílny

     V rámci smluvního vztahu mezi Installtop spol. s r.o. a Teplárna Tábor a.s. na jehož základě je strojní údržba poskytována zajišťujeme pro TTa a.s. držení 24 hodinnové havarijní služby s nástupem do 2 hodin od nahlášení poruchy na hlavním výrobním zařízení TTa a.s..

       Pro zajištění výše uvedených činností máme k dispozici tým zkušených pracovníků s dlouholetou praxí v energetickém průmyslu a teplárenství  ( montérů, techniků, svářecích technologů i revizních techniků , managementu jakosti atd. ). Všichni naši i externí zaměstnanci se kterými spolupracujeme procházejí průběžně opakovaným vzděláváním a výcvikem .

Odkaz na webové stránky Teplárny Tábor a.s. - viz zde

 

install_foot[2].png